2.7 Risicomanagement

Keurmerk ChefproofVoorstellen voor besluitvorming over vastgoedtransacties worden van een risicoscan en een financieel dekkingsplan voorzien.

 

Voor de bestaande vastgoedportefeuille wordt periodiek (aanbevolen één keer per jaar) een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze wordt in de planning en control-cyclus van de gemeente meegenomen.

 

Voor de bepaling van het risicoprofiel worden vier soorten risico’s geïnventariseerd:

  1. Contractrisico, zoals looptijd huurcontracten, kwaliteit van de huurder;
  2. Pandrisico’s, zoals staat van onderhoud, energetische waarde en courantheid;
  3. Risico’s van wetgeving en beleid, zoals bezuinigingen, het nieuwe werken, regionalisering, Wet Markt en Overheid/VPB-plicht voor gemeenten, transities in het sociale domein;
  4. Financiële risico’s, zoals exploitatiewaarde tegenover boekwaarde, kosten van leegstand, rente- en inflatiewijzigingen, mate van verzekering.

 

Toelichting
Risico-inventarisatie biedt handvatten voor sturing en is een belangrijk onderdeel van het vastgoedmanagement.

 

Bron
Spelregels voor uitvoering vastgoedbeleid (gemeente Enschede, januari 2015)

 

Begrippen
Risico-analyse