LinkedInYouTubeTwitter

Deltaplan scholen

Er is al jaren veel te doen rond de slechte kwaliteit van schoolgebouwen en er lijkt weinig verandering in te komen. Dat is wel nodig en kan ook: 

Image
Leerlingen
 1. De teruglopende onderwijsresultaten, het lerarentekort en de gezondheid van kinderen geven urgentie aan het realiseren van betere en gezondere schoolgebouwen.
 2. Door het IBO ligt er een gezamenlijke probleemanalyse op tafel.
 3. Het verkiezingsprogramma's van de landelijke politiek en de collegeprogramma's van gemeenten barsten van ambities rond onderwijs, gezondheid en gelijke kansen. 
 4. En het werkveld heeft afgelopen jaren ervaring opgedaan met zaken die nodig zijn voor een goede en snelle aanpak en kan precies aangeven wat nodig is om de vaart erin te krijgen. 

Initiatief

Het is hoog tijd om deze dingen met elkaar in verband te brengen, zodat gebouwen integraal kunnen worden aangepakt. Zonder dat het te zwaar en ingewikkeld wordt, of de vertraging erin schiet.

Daarom hebben we als Bouwstenen, met al onze kennis over wat er in de praktijk wel en niet werkt, en in aansluiting op de gesprekken tijdens onze jaarbijeenkomst eind 2021, het initiatief genomen voor een Deltaplan scholen. Dit initiatief was een belangrijk punt op onze samenwerkingsagenda van 2022 en 2023 en daar gaan we in 2024 mee door.

Doel

Image
Schoolgebouw

Doel is zo snel en effectief mogelijk overal in het land goede, gezonde, duurzame en breed te gebruiken gebouwen te realiseren. Met als fundament het bestaand beleid en de nieuwe ambities uit het coalitieakkoord. We gaan ons keihard inzetten voor het realiseren van pandemie-proof en toekomstbestendige gebouwen, ruimte voor individueel onderwijs, meer functies op school en betere arbeidsomstandigheden voor docenten. Met name daar waar dit het hardst nodig is.

Wat al gedaan?

In 2022 hebben we als Bouwstenen een eerste opzet gemaakt voor het Deltaplan, onderzoek gedaan, nieuwe contacten gemaakt, partijen bij elkaar gebracht, oplossingen verkend en alle nieuwe kennis en inzichten met iedereen gedeeld (zie onderliggende pagina). In 2023 zijn we hier volop mee doorgegaan. Daarbij hebben we een opzet gemaakt voor een som (wat kost een schoolgebouw per leerling per jaar) en verkend wat we tegenwoordig normaal vinden. Eind 2023 hebben we een opzet gemaakt waarbij iedereen op basis van openbare data kan uitrekenen hoeveel geld er nodig is om schoolgebouwen duurzaam door te exploiteren (met 5 gemeenten als voorbeeld).

Wat gaan we in 2024 doen?

Geplande activiteiten voor 2024 zijn:

 • Online bijeenkomst: Update Deltaplan scholen op 7 maart 2024
 • Aanbod van 5 gemeenten aan Den Haag.
 • Publicatie van de som
 • Diverse netwerkbijeenkomsten
 • Delen van (tussen) resultaten via berichten.
 • Samenwerking en krachtenbundeling met partijen die vooruit helpen
 • Meet-up tijdens de jaarbijeenkomst eind 2024 en plannen voor 2025. 

Wij, partijen vanuit het werkveld, zijn bereid snoeihard te helpen om de klus te klaren. Samen met de mensen in het land voor wie het bedoeld is en die de rekening betalen. Daarmee zetten we met elkaar de toon voor de rest van de grote verbouwing van Nederland. We kijken graag samen met het Rijk hoe we de ambities kunnen waarmaken en de administratieve lasten kunnen beperken. Dat maakt het werk voor iedereen leuker!

 

 

Meedoen? Heel fijn!

Steun het initiatief inhoudelijk en financieel door partner van Bouwstenen te worden. Dan kunnen we met vereende kracht vooruit. 

 

Yes you can oranje

Medestanders

Organisaties die inhoudelijk en/of financieel bijgedragen hebben aan een of meer onderdelen van dit initiatief zijn onder andere alle partners van Bouwstenen, de Ministeries van OCW en BZK, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de PO- en VO-raad en de VNG. Iedereen die mee wil doen kan zich aansluiten of wij sluiten aan bij anderen aan. Als we maar vooruit komen.  

Meer informatie

 • Artikel: Nieuwe gymnasium vroeg om totale gebiedstransformatie (Gemeente Rotterdam, mei 2024)
 • Artikel Een school midden in de stad (Schoolfacilities, mei 2024)
 • Artikel: Ruimte te over of juist niet (Schoolfacilities, januari 2024)
 • Artikel: Door op de ingeslagen weg met schoolgebouwen (Schoolfacilities, mei 2024)
 • Brief: Aan informateurs over doel onderwijshuisvesting voor programma-kabinet (Bouwstenen, maart 2024)
  • Brief: Reactie informateur (R. van Zwol, 28 maart 2024)
  • Brief: Reactie TK Commissie OCW (M. Verhoev, 5 april 2024)
 • Onderzoek: Eindrapport eisen aan onderwijshuisvesting (OCW, maart 2024) 
 • Bijeenkomst: Update Deltaplan scholen (maart 2024)
 • Artikel: Reken maar uit: Scholen minimaat twee keer zo duur (Schoolfacilities, januari 2024)
 • Artikel: Verslag netwerkbijeenkomst rond ruimtenorm en ruimtelijke inpassing (Schoolfacilities, januari 2024) 
 • Bericht: Onderwerp voor nieuw kabinet (januari 2024) 
 • Bericht: Scholen twee keer zo duur (december 2023)
 • Onderzoek: Voorbeeld kapitaallasten schoolgebouwen per kind per jaar (Bouwtenen, december 2023)
 • Excel: voor eigen berekening (Bouwstenen december 2023)
 • Brief: Antwoord op onderstaande brief (Tweede Kamer Commissie OCW, september 2023)
 • Brief: Aan schrijvers verkiezingsprogramma's en TK-commissie OCW (Bouwstenen, augustus 2023) 
 • Artikel: Meer reële uitgangspunten voor onderwijshuisvesting (Schoolfacilities, mei 2023)
 • Brieven met reactie op Wetsvoorstel onderwijshuisvesting
  • Brief: vanuit Bouwstenen netwerk, april 2023
  • Brief: vanuit VNG
  • Brief: vanuit PO/ VO raad 
 • Bericht: Geld nog niet geregeld (Bouwstenen, mei 2023)
  • Brief: Voortgangsbrief onderwijshuisvesting (Ministerie OCW, april 2023)
  • Beslisnota voortgangsbrief onderwijshuisvesting (maart 2023) 
  • Eindrapport Taskforce Financiering (januari 2023)
 • Bijeenkomst: Uitgangspunten en kosten goede gezonde scholen (maart 2023) 
 • Verklaring: Bijzondere Schoolbesturen Curacao Gelijkwaardigheid Onderwijs Koninkrijk (februari 2023)
 • Artikel: De huisvestingskosten (Schoolfacilities, januari 2023)
 • Bericht: Weinig aandacht gezonde scholen in coalitieprogramma's (Bouwend Nederland, december 2022)  
 • Manifest Goede Schoolgebouwen (Bouwstenen, 17 november 2022)
 • Brief: Reactie op brief "Gezonde en duurzame scholen" (Ministerie OCW, 15 september 2022)
 • Manifest van 21 organisaties (Bouwstenen e.a. september 2022)
 • Artikel: In gesprek met Den Haag (Schoolfacilities, september 2022) 
 • Bijeenkomst: Update Deltaplan Scholen (Bouwstenen, september 2022) 
 • Opinie: Geef kinderen een gezonde plek om te leren (Volkskrant, augustus 2022) 
 • Bericht over Rondetafel gesprek (Bouwstenen, juli 2022)
 • Rondetafel gesprek TK-commissie OCW (Debat Direct, 6 juli 2022)
 • Brief aan TK-commissie onderwijs en 3 ministeries (Bouwstenen, juli 2022)   
 • Samenvatting onderzoek Recht op een gezonde school (Bouwstenen, juli 2022)
 • Onderzoek Recht op een gezonde school (TeekensKarstens advocaten, juli 2022)
 • Bericht: Liever één grote pot (Bouwstenen, juli 2022)
 • Opties: Route extra geld voor onderwijshuisvesting (Bouwstenen, juli 2022)
 • Optiekaart (Argumentenfabriek, juli 2022)
 • Kamerbrief vervolg ventilatie (Rijksoverheid, juni 2022)
 • Artikel: Werk in uitvoering (Schoolfacilities, juni 2022)
 • Derde gesprek (Bouwstenen, mei 2022)
 • Tweede gesprek (Bouwstenen, april 2022)
 • Eerste gesprek (Bouwstenen, april 2022)
 • Antwoord op kamervragen IBO (april 2022)
 • Artikel: Interview met Platform Perspectief Jongeren(Schoolfacilities, maart 2022)
 • Startbijeenkomst Deltaplan Scholen (Bouwstenen, maart 2022)
 • Kamervragen nav IBO (TK, maart 2022)
 • Bericht: Interesante beleidsanalyse over decentralisatie (Bouwstenen maart 2022)
 • Kamer aan de bak, n.a.v. beleidsreactie IBO (Bouwstenen, januari 2022)
 • Brief aan kamerleden van Rotterdam e.a. (januari 2023)
 • Initiatief Deltaplan Scholen (Bouwstenen, december 2021) 
 • Aanzet Deltaplan Scholen (Bouwstenen, december 2021)
 • Jaarbijeenkomst met haakjes om op door te bouwen (Bouwstenen, december 2021)
 • Excel Gemeentefonds: Uitkeringen OHV en educatie (PO-Raad, juni 2021)
 • IBO klaar, en nu? (Bouwstenen, april 2021) 
 • Bericht: Tijd om te kiezen -over partijprogramma's landelijke verkiezingen (Bouwstenen, maart 2021) 
 • PvE Scholen moet echt anders (Bouwstenen, december 2020)
 • Onderzoek: Budgetten scholenbouw veel te laag (Bouwstenen, augustus 2017)
 • Meer achtergrondinformatie over onderwijshuisvesting, waaronder het onderzoek naar Geldstromen door de school (okt. 2018). 

WEB initiatief Deltaplan

Image
Deltaplan scholen infographic v33.jpg