portefeuillesturing

2. Portefeuillesturing

Onder 'portefeuillesturing' worden alle strategische activiteiten verstaan die gericht zijn op (lange termijn) sturing en optimalisatie van vraag en aanbod van vastgoed. Het gaat daarbij om vragen als:

2.1 Portefeuillemanagement

 

Keurmerk ChefproofBinnen de gemeentelijke organisatie is iemand aanspreekbaar op de portefeuillesturing/het portefeuillemanagement.

 

De portefeuillemanager zorgt voor uitvoering van de volgende taken:

2.2 Onderverdeling vastgoedtypen

Keurmerk ChefproofIn de communicatie en gegevensuitwisseling rond het gemeentelijk vastgoed wordt de indeling gebruikt zoals die in het BBV is voorgeschreven. Eventueel worden voor specifieke beleidsdoelen aanvullende afspraken gemaakt.

 

2.4 Hoe om te gaan met leegstand?

Keurmerk ChefproofEr zijn vijf vormen voor ‘hoe om te gaan met leegstand’:

  1. tijdelijke verhuur;
  2. bruikleen;
  3. antikraak;
  4. bewuste leegstand;
  5. innovatieve oplossingen (ingroeihuur, start-ups e.d.).

 

De keuze wordt bepaald op basis van:

2.5 Integrale benadering bij (ver)huur en (ver)koop

Keurmerk ChefproofTen behoeve van een zorgvuldige afweging bij verkoop en verhuur wordt ambtelijk gewerkt vanuit een integrale benadering, vanuit de volgende rollen:

2.6 Hoe om te gaan met verkoop?

Keurmerk ChefproofBij de keuze over al of niet verkoop wordt ingegaan op en rekening gehouden met:

2.7 Risicomanagement

Keurmerk ChefproofVoorstellen voor besluitvorming over vastgoedtransacties worden van een risicoscan en een financieel dekkingsplan voorzien.

 

2.8 Vastgoedexploitatie

Keurmerk ChefproofHet uitgangspunt van de gemeentelijke vastgoedexploitatie is dat het een gesloten systeem is. Dit betekent dat de aan vastgoed gerelateerde kosten in principe uit de huurinkomsten worden gedekt, tenzij anders afgesproken.

 

De huur wordt in principe wel/niet bij de gebruiker in rekening gebracht.

 

Abonneren op portefeuillesturing